martes, 11 de noviembre de 2008

The artist Quim Tarrida has created the piece that will serve as an award for the Third World Free Press Conference

L’artista Quim Tarrida crea la peça que servirà de guardó per a les 3es Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta

L’artista Quim Tarrida (Barcelona, 1967) ha portat a terme la peça que s’entregarà d’obsequi als conferenciants de les 3es Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta (Barcelona, 19, 20 i 21 de novembre 2008).
Quim Tarrida, és un reconegut creador multidisciplinar que utilitza des dels formats habituals de les sales d’exposicions (fotografía, dibuix, pintura, escultura, instal·lació) com d’altres de caire temporal i efímer com la performance, la música o la peça sonora. Va ser l’artista encarregat de dissenyar el guardó per als Premis Nacionals de Cultura 2007 que va materialitzar en una peça titulada “Columbus”.

La peça que ha dissenyat Quim Tarrida com a guardó per les 3eres Jornades de Premsa Gratuïta està elaborada amb materials bàsics: fusta i paper. L’estructura simbolitza el cicle que s’esdevé en l’elaboració dels diaris (des de l’edició i la distribució fins a la desfeta posterior i el reciclatge). La base és de fusta, teca; icona de l’orígen del paper. Suporta un plec de paper de diari, porta el pes del món de l’edició de la premsa tenyit amb una nota de color “tarrida” (l’artista sempre incorpora el blau en el seu llenguatge artístic: l’entorn mediterrani, el blau del cel i del mar, l’altura i la profunditat). El capçal de la peça és de la mateixa fusta que la base. Representa el retorn a l’inici, la fusta com a element primari del paper… Tornar a renéixer a través del reciclatge).
La peça, d’edició numerada i firmada per l’autor, com la resta de producció artística de Quim Tarrida, convida a una relació entusiasta amb l’espectador a través del tacte d’un munt de diaris guillotinats. Més informació a
http://www.quimtarrida.com/

The artist Quim Tarrida has created the piece that will serve as an award for the Third World Free Press Conference

The artist Quim Tarrida (Barcelona, 1967) has shaped the piece that will be given as a gift to the lecturers of the Third World Free Press Conference (Barcelona, 19th, 20th and 21st of November 2008). Quim Tarrida is a renowned multi-creator who uses from the usual formats of the showrooms (photography, drawing, painting, sculpture, installation) to others with temporal and ephemeral nature such as performance, music or sound piece. He was the artist responsible for designing the award for the National Awards for Culture 2007 that materialized in a piece entitled “Columbus”.

The piece that Quim Tarrida has designed as an award for the Third World Free Press Conference is made with basic materials: wood and paper. Its structure symbolizes the cycle that takes place in the development of the newspapers (from their edition and distribution to their destruction and subsequent recycling). Its base is made of wood, teak; icon for the origin of the paper. It holds a fold of newspaper; it brings the weight of the edition’s world of the press dyed with a note of Tarrida’s color (the artist always incorporates the blue color on his artistic language: the Mediterranean environment, the blue of the sky and sea, the height and the depth). The head of the piece is of the same wood as the base. It represents the return to the beginning, the wood as a primary element of the paper… Be rebirth through recycling.

The piece, whose edition is numbered and signed by the author, like the rest of Quim Tarrida’s artistic production, offers an enthusiastic relationship with the spectator through the touch of pile of guillotined newspapers.
For further information visit:
http://www.quimtarrida.com/

No hay comentarios: